Purple Day: สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชัก

Purple Day คือ วันที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคลมชัก รวมถึงการให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

Purple Day กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.2008 โดยหนูน้อย Cassidy Megan ที่มีอายุเพียง 9 ขวบ เนื่องด้วยเธอเป็นผู้ป่วยโรคลมชักและมีความคิดที่ไม่อยากให้ผู้ป่วยโรคลมชักคนอื่นๆ รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนที่เธอเคยเป็น เธอริเริ่มไอเดียให้ทุกคนร่วมใจกันแต่งกายด้วยสีม่วงหรือสีลาเวนเดอร์ ในวันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย รวมถึงอยากให้ทุกคน ทุกองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของโรคลมชัก และเข้ามาดูแลช่วยเหลือซึ่งทำให้องค์กรในแคนาดา บ้านเกิดของเธอหันกลับมาให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโรคลมชักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Share :
go to top