hhceco เพื่อคุณภาพชิวิตที่สมบูรณ์แบบ

Care / hhc for life

hhc หรือ Human Health Care มีจุดกำเนิดเมื่อสามทศวรรษที่แล้ว จากแรงกระตุ้นของคุณ Haruo Naito (ฮารุโอะ ไนโตะ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ส่งเสริมให้พนักงานคิดคำนึงถึงเอไซในรูปแบบใหม่ของบริษัทยา โดยมีหัวใจของการปฏิรูปอยู่บนความเชื่อมั่นที่ว่า เป้าหมายหลักของการให้บริการด้านสุขภาพคือการคำนึงถึงผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และสาธารณชนเป็นประการสำคัญ อีกทั้งบริษัทจะสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง ด้วยการสร้างเสริมผลประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และสาธารณชนเท่านั้น  

อาจกล่าวได้ว่า แก่นแท้ของความเชื่อมั่นข้างต้นนี้มาจาก hhc หรือการดูแลสุขภาพมนุษย์ ที่เป็นแรงบันดาลใจจากชีวิตและความทุ่มเทของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (1820-1910) ผู้มีส่วนสนับสนุนอย่างแรงกล้าในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด hhc ของเอไซนั่นเอง  ด้วยเหตุนี้สัญญลักษณ์ hhc ของเอไซจึงมาจากลายเซ็นของบุคคลสำคัญท่านนี้ที่เราถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การพยาบาลยุคใหม่

hhc (Human Health Care) 

เอไซเป็นบริษัทที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการพัฒนาเภสัชภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่นอกเหนือไปจากการจัดหายา ภารกิจของเราไม่ได้ถูกจำกัดแค่เพียงการส่งมอบยาให้ผู้ป่วย แต่พนักงานเอไซทุกคนยังให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และผู้คนในชีวิตประจำวันเป็นประการแรก รวมทั้งยังพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่จะเพิ่มพูนประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้แก่เขาเหล่านั้นจากมุมมองของลูกค้า อันนำมาซึ่งการตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายไปทั่วโลก

1% ของชั่วโมงการทำงานเพื่อผู้ป่วยและผู้คนในชีวิตประจำวัน

จากแนวคิด ‘การดูแลสุขภาพของมนุษย์ (hhc)’ เราเชื่อว่าการที่พนักงานเอไซแต่ละคนได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้คนในชีวิตประจำวัน สังเกตและติดตามสถานการณ์และความเป็นอยู่จากมุมมองของพวกเขา เพื่อเรียนรู้และสัมผัสถึงความเห็นอกเห็นใจ ความคิดคำนึงและความรู้สึกของพวกเขา โดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกเป็นคำพูดเสมอไป ด้วยการใช้เวลาเพียง 1% ของชั่วโมงการทำงานของทุกคนกับผู้ป่วยและผู้คนในชีวิตประจำวัน เพื่อปฏิบัติพันธกิจของเราที่มีต่อสังคมด้วยการยึดผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอไซจะสามารถพัฒนาและตอบสนองความต้องการของเขาเหล่านั้นได้อย่างถูกจุด นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนทั่วโลก

เอไซจึงกำหนดให้แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในข้อบังคับของบริษัทว่า “พันธกิจของบริษัทคือ การเพิ่มพูนความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้คนในชีวิตประจำวัน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทที่คอยดูแลตลอดช่วงชีวิตชองผู้ป่วย โดยส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีในสังคมในรูปแบบของการคลายความกังวลและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบนิเวศของ hhc ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า คุณค่าและความสำคัญของภารกิจนี้จะทำให้พนักงานเอไซช่วยกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของสาธารณชนสืบไป”

hhceco ‘ระบบนิเวศของ hhc เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

hhceco ของเอไซ เป็นโมเดลธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวคิดนี้เป็นไปได้จริง เราเชื่อว่าโรคแต่ละโรคต้องการระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน ซึ่งเอไซให้ความสำคัญกับระบบนิเวศด้านภาวะสมองเสื่อมเป็นอันดับแรก และเรามีความพร้อมในการพัฒนาแบบจำลองระบบนิเวศด้านมะเร็งเต้านมและเยื่อบุมดลูก รวมถึงมะเร็งด้านอื่นๆ ซึ่งเราจะพัฒนาเป็นลำดับถัดไป 

hhceco ด้านภาวะสมองเสื่อม เราพบว่า ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ครอบครัว ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ดูแลงบประมาณ รวมถึงรัฐบาล ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น นอกเหนือจากการพัฒนายาในการรักษาแล้ว เอไซยังพัฒนาแบบจำลองในการทำนายความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับพันธมิตรและกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยลดความกังวลและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพให้กับพวกเขาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น

  • บริษัทประกัน เพื่อจัดทำแผนประกันสำหรับภาวะสมองเสื่อม
  • ธนาคารและสถาบันทางการเงิน เพื่อพิจารณาแผนการเงินในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ ในการพัฒนาโปรแกรมรถยนต์เพื่อยกระดับการขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในสังคม รวมถึงองค์กรด้านอื่นๆ อีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้านภาวะสมองเสื่อม

https://www.eisai.com/company/business/ecosystem/index.html

hhceco ด้านภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

ภก.ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท เอไซ ในประเทศไทยเองได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้นมาโดยตลอด จากการที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยและครอบครัวมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เราเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเข้าถึงการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางยังมีไม่ทั่วถึง ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ปัญหาในการรับมือกับอาการของผู้ป่วยที่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้องเผชิญ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของ hhceco ด้านภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ดังนี้ 

  • ในปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจวัดระดับสุขภาพสมองเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้คนหันกลับมาดูแลสุขภาพสมองของตนเองมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
  • เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อ 360 AD Wellness เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล สามารถค้นหาข้อมูลได้ในแอปเดียว ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล คลีนิกเฉพาะทาง ศูนย์บริการผู้ป่วย หรือบริการด้าน wellness นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินและติดตามอาการผู้ป่วย รวมถึงการดูแลตัวเองและพฤติกรรมอีกด้วย
  • ปัจจุบัน เราได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทประกัน เพื่อผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ขยายความครอบคลุมคุ้มครองโรคอัลไซเมอร์ให้มากขึ้น
  • อีกทั้งร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงิน เพื่อช่วยลดปัญหาและภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวมถึงความร่วมมือทางด้านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง