‘ญี่ปุ่นบันดาลใจ’ ศิวกร ตติยพินิจ กับอาชีพผู้ถ่ายทอดและออกแบบความเป็นญี่ปุ่นคนแรกของไทย

252