ชีวิตในวันกราฟขึ้น กราฟลง และคงที่ของ ปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น

2,516