‘ตับอักเสบ’ ป้องกันทันท่วงทีก่อนจะนำไปสู่ ‘มะเร็งตับ’

560