แบบสำรวจความกังวลในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย

News & Event

ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ขอเชิญผู้ป่วยโรคลมชัก ท่านที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคลมชัก และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกลมชักหรือคลินิกโรคระบบประสาท ให้ความเห็นในแบบสำรวจ “ความกังวลในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย”

แบบสำรวจนี้ ไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัว ตลอดจนนำเสนอในระดับนโยบายด้านประสาทวิทยาแห่งชาติ ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคำถามสั้น ๆ ใช้เวลาเพียงไม่เกิน 5 นาทีครับ สามารถสแกน QR Code หรือ กดลิงค์นี้ เพื่อให้ข้อมูลในแบบสำรวจได้เลย

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเพื่อให้ข้อมูลครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง