“hhc heart ร่วมต้านโควิด”

hhc Activities

ปัจจุบันสถานการณ์โควิดรอบที่ 3 ในประเทศไทยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกจังหวัด มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 รายต่อวัน ทำให้การรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอซึ่งรัฐบาลและโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องเร่งจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลสนามต้องการก็คืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านโควิดในครั้งนี้

น้อง ๆพนักงานที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมี พล.ต.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสุรนารี) พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา (รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสุรนารี) และพ.อ.หญิง จันทนา อรรถีโสตร (ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม รพ.ค่ายสุรนารี) เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

บทความที่เกี่ยวข้อง