ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคน 

284