‘การแพทย์จีโนมิกส์ ความหวังใหม่เพื่อรักษาโรคร้ายหายยาก

259